MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

közös képviselői és társasházkezelői feladatok ellátására

 

 

amely létrejött egyrészről a Budapest, VIII.  ker. Mikszáth Kálmán tér 4. szám  Társasház (helyrajzi száma:              ), 1085 Budapest VIII. kerület Mikszáth Kálmán tér 4. szám, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt.: 1170                   ) tulajdonostársainak közössége mint megbízó – a továbbiakban: Megbízó –,

 

másrészről a KÁRPÁTI -M. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.(1054 Budapest, Széchenyi  u. 8., Cg. 01-06-510889, adószáma: 28651066-1-41, bankszámlaszáma: Unicredit Bank 10918001-00000110- 55910002, képviseletében: Kárpáti Miklósné képviselő) mint megbízott – a továbbiakban: Megbízott között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint

 

Előzmények

 

A szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2016.04.         . napján megbízási szerződés jött létre a Megbízó közös képviselői feladatainak ellátására.

 

A Megbízó 2016. (04. .) . sz. határozata alapján a Megbízó képviseletében az alábbi személyek járnak el jelen szerződés aláírásakor:

 

   1.                                                   (lakcím :                                                )                                                                             személyazonosító igazolvány száma:

  2.                                                  (lakcím:                                               )                                         

                                                        személyazonosító  igazolvány száma:

 

 3.                                                  (lakcím:                                             )                                         

                                                         személyazonosító igazolvány száma:

I.

A szerződés tárgya

 

1.      A Megbízó megbízza a Megbízottat a Társasház közös képviselői és társasházkezelői feladatainak ellátásával a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben, egyéb jogszabályokban, továbbá a Társasház Alapító Okiratában valamint Szervezeti-működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) előírtak szerint.

 

2.      A megbízás alapján a Megbízott feladatai különösen:

2.1.   Adminisztratív és működésfolyamati feladatok:

a)      rendes évi beszámoló közgyűlés megtartása minden év május 31-ig, szükség esetén rendkívüli közgyűlés összehívása;

b)      a közgyűlés határozatainak előkészítése (meghívó és határozat elkészítése, kiküldése, stb.) és végrehajtása, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az Alapító Okirat és az SZMSZ rendelkezéseinek;

c)      nyilvántartás vezetése a közgyűlés határozatairól és a határozatok végrehajtásáról (Közgyűlési Határozatok Könyve);

d       nyilvántartás vezetése a tulajdonostársakról és a tulajdonosok befizetéseiről;

e)      a külön tulajdont érintő tulajdonosváltozás esetén - a szerződő felek kérésére, részükre - a Közgyűlési Határozatok Könyvét, illetőleg az elidegenítéssel érintett ingatlanra vonatkozó határozatokat bemutatása;

f)      közös-költség tartozásról írásbeli nyilatkozat kiadása;

g)      az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott Alapító Okirat, SZMSZ egy példányának megőrzése; a Társasház iratainak kezelése, megőrzése;

h)      a kötelező (pl. tűzvédelmi szabályzat, stb.) és az alkalmazandó (pl. SZMSZ) szabályzatok meglétéről való gondoskodás, továbbá az Alapító Okirat, SZMSZ, és egyéb jogszabályokban előírt szabályzatok, illetve módosításaik előkészítése, közgyűlése elé terjesztése – mellyel összefüggésben a Megbízott külső szakértőt, ügyvédet bízhat meg a közgyűlés felhatalmazása alapján;

i)       a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegének közlése és beszedése, valamint a közösség ezzel kapcsolatos igényeinek érvényesítése (felszólítások, fizetési meghagyások, jelzálogjog bejegyzések, stb.), melynek lebonyolítására közgyűlés felhatalmazása alapján a Megbízott eseti megbízást adhat ügyvéd részére.

2.2    Képviseleti és kapcsolattartási feladatok:

a)      a közösség képviseletének ellátása a bíróság és más hatóság előtt;

b)      a Társasház munkavállalói feletti munkáltató jogkör gyakorlása a Megbízó nevében;

c)      kapcsolat tartása a szakhatóságokkal, a helyi szakvállalkozókkal (hirdetőtáblán az elérhetőségekről tájékoztatást nyújt);

d)      kapcsolat tartása a tulajdonosközösséggel, panaszügyben eljárás, visszajelzés adása, a felmerült problémák illetékes személyek, szervek felé közvetítése;

e)      tulajdonostársak számára – előre jelzett időpontban – egyeztetés, problémák megbeszélésének  biztosítása a Társasházban,

f)      kapcsolat tartása és együttműködés a Számvizsgáló bizottsággal/ellenőrző tulajdonostárssal, a Számvizsgáló bizottság/ellenőrző tulajdonostárs általi ellenőrzés lehetővé tétele, javaslataik közgyűlés elé terjesztése;

 

2.3    Műszaki feladatok

a)      minden szükséges intézkedést megtétele a társasházi épület, közös tulajdonban álló épületrészek, berendezések fenntartása, üzemeltetése, karbantartása érdekében;

b)      a folyamatos üzemeltetési és karbantartási munkák elvégzéséről és az azonnali beavatkozást igénylő esetben a hibaelhárításról történő gondoskodás a vonatkozó közgyűlési határozatoknak illetve az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően;

         A Megbízott azonnali beavatkozást igénylő esetben köteles gondoskodni a hiba 48 órán belüli elhárításáról, melynek érdekében a tulajdonostársak számára közvetlen elérhetőséget biztosít a hibaelhárításra rendelkezésre álló szakemberekhez.

c)      a Társasház működésével kapcsolatos szerződések előkészítéséről, megkötéséről való gondoskodás a jogszabályokban, az SZMSZ-ben és a közgyűlési határozatokban meghatározottak szerint;

      A folyamatos üzemeltetés és karbantartás körébe nem tartozó munkák esetében szerződés megkötésére legalább három ajánlat ismeretében, előzetesen beadott, tételesen kidolgozott költségvetés- és az ajánlatok közötti választást magába foglaló közgyűlési határozat alapján kerülhet sor.

d)      a Társasház épületére előírt üzemeltetési szabályok betartásának valamint az üzemeltetési és karbantartási munkák elvégzésének ellenőrzése;

e)      épületbiztosítással kapcsolatos ügyintézés;

 

2.4    Pénzügyi feladatok:

a)      jogszabályokban előírtak szerint évenkénti költségvetési javaslat készítése;

b)      jogszabályokban előírtak szerint éves elszámolás készítése;

c)      a Társasház könyvelésének számviteli szabályok szerinti vezetése, adók, járulékok teljesítése, bevallások elkészítése és benyújtása;

d)      a számlák ellenőrzése és helyességének megállapítása után a Társasház fizetési kötelezettségeinek teljesítése – amennyiben előírt, abban az esetben a közgyűlés által megválasztott Számvizsgáló bizottsági tag/Ellenőrző tulajdonostárs/tulajdonostárs együttes aláírása mellett;

e)      a Társasház pénzeszközeinek kezelése valamint közgyűlés határozata alapján a számlavezető pénzintézetnél intézkedés a pénzeszközök lekötéséről;

f)      közgyűlési határozat alapján a közös költségtől elkülönített felújítási- és megtakarítási alapok kezelése;

g)      a közös költség és egyéb, közgyűlési határozatban meghatározott befizetésekhez szükséges befizetési csekkek megrendelése, és azok tulajdonostársak részére történő rendelkezésre bocsátása.

2.5    Társasház-kezelői feladatok  

a)      Társasház adottságainak ismeretében - gazdasági elemzés alapján - ajánlat készítése az épület fenntartására vonatkozóan;

b)      közgyűlési határozatban történő felkérés esetén az üzemeltetési és karbantartási feladatok szervezése, a tervezett felújítások irányítása és ellenőrzése;

c)      közgyűlési határozatban történő felkérés esetén javaslatok kidolgozása a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben,

         amelynek keretében a Megbízott folyamatosan figyelemmel kíséri a Társasházat érintő felújítási pályázatokat, azokat közgyűlés elé terjeszti, és közgyűlési határozat alapján a pályázatot elkészíti, benyújtja. A Megbízott közös tulajdonú épületrészeket felméri, értéküket, bérleti díjukat megbecsüli, azok hasznosíthatóságáról javaslatot dolgoz ki, és azt a közgyűlés elé terjeszti. Közgyűlési határozat alapján gondoskodik a közös tulajdonú épületrészek hasznosításáról.

 

3.      A Megbízott a megbízás elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a vonatkozó jogszabályok betartásával, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, valamint a szakmai előírások messzemenő betartásával látja fel.

 

         A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a fent meghatározott feladat szakszerű, igényes teljesítéséhez szükséges szakértelemmel és szakképesítéssel.

 

4.      A Megbízott kijelenti, hogy feladatainak ellátását cégszerűen  vállalja.

 

5.      A Megbízottat a megbízásának kezdete előtti időszak pénzügyi és könyvelési, nyilvántartás-vezetési, valamint más kötelezettségvállalási és kezelési tevékenységért illetve mulasztásokért nem terheli felelősség sem a Társasházzal, sem harmadik személyekkel szemben.

 

II.

A szerződés időtartama

 

A szerződő felek jelen szerződést 2016.              napjától határozatlan időre  kötik meg, egy  hónapos felmondási idővel.

 

III.

Díjazás, fizetési feltételek

 

1.      A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a jelen szerződés I.1 és II.2. pontjaiban foglalt közös képviselői és társasházkezelői feladatok teljesítése esetén havonta bruttó  70.000.-Ft.  2016. ………..  hó ….-től.

 

2.      A Megbízó köteles a fenti III. 1. pontban meghatározott megbízási díjat szabályszerűen kiállított számla ellenében legkésőbb tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig egy összegben átutalással megfizetni a Megbízott részére.

 

3.      A Megbízott köteles a tévesen kiszámlázott és átutalt díjat Megbízónak visszafizetni.

 

4.      A megbízási díj nem tartalmazza a megbízás ellátásával felmerülő költségeket, különösen: a tulajdonosi kérésre felmerülő fénymásolási költségeket, eljárási illetéket, költséget, és posta- költséget.   

 

5.      A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízási díj összegét évente az éves rendes közgyűlésen felülvizsgálják és a tulajdonostársak közgyűlési határozatba foglalt döntése alapján megemelhetik.

 

IV.

A szerződés módosítása és megszűnése

 

1.      A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést mindkét fél 60 (hatvan) napos felmondási idővel indoklás nélkül felmondhatja. A felek kifejezetten úgy állapodnak meg, hogy a felmondás jogát mindketten a közgyűlésen gyakorolhatják. A Megbízó esetében a felmondás kizárólag közgyűlési határozattal történhet.

 

2.      Felmondás esetén a közös képviselő köteles az új közös képviselő illetve intézőbizottság elnöke megválasztásáig, de legkésőbb a felmondástól számított 90 (kilencven) napig ügyvivőként ellátni a Társasház közös képviselői feladatait a fenti III. 1. pontban meghatározott díjazás mellett. A 90 napos ügyvivői időszakba a 60 napos felmondási idő beszámít.

 

3.      A megbízási szerződés megszűnése esetén a Megbízott köteles az új közös képviselő illetve intézőbizottság elnöke részére megválasztásától számított 30 (harminc) napon belül a Társasház valamennyi iratát, az erről szóló teljességi nyilatkozattal együtt, átadni. A felek az átadás-átvételről részletes jegyzőkönyvet vesznek fel.

 

V.

Egyéb rendelkezések

 

1.      A Megbízott a fenti I.1 és I.2. pontban meghatározott tevékenységét a feladat jellegétől függően változó helyen látja el azzal, hogy köteles a Megbízó legfőbb szervének utasítása szerint és a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni.

 

2.      A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott köteles a Megbízó legfőbb szervét tevékenységéről, valamint az ügyek állásáról a Megbízó kívánságára haladéktalanul tájékoztatni.

 

3.      A Megbízott vállalja, hogy a rábízott ügyet a Megbízóval (legfőbb szervével illetve más szervével) előzetesen egyeztetve és érdekeinek, valamint a vonatkozó jogszabályok és előírások figyelembevételével, személyes közreműködéssel látja el.

 

4.      Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni; ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik.

 

5.      A Megbízó – szerveitől illetve a tulajdonosaitól elvárhatóan – köteles a Megbízott teljesítéséhez szükséges minden dokumentumot, információt és egyéb segítséget megadni.

 

6.      A jelen szerződésen nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

7.      A szerződő felek a jelen jogviszonyból fakadó esetleges jogvitáikat elsődlegesen egymás közti egyezség útján rendezik.

 

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasást és értelmezést követően jóváhagyólag, cégszerűen aláírták.

 

Budapest, 2016. április       .

 

………………………..................

Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 4. szám

alatti Társasház

Megbízó

 

 

………………………..................

KÁRPÁTI-M. Bt.

Megbízott

Kárpáti Miklósné

képviselő